péntek, 03 április 2020

Ipari gazdasági területre vonatkozó szabályozások

 

(1)      Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(2)      A területen az OTÉK 20.§ (4) és (5) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők    el, az alábbi kötöttségekkel:
a.)      A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek    a   védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.
b.)     Az ipari területen élelmiszer gyártása, csomagolása, valamint tűz- és robbanásveszélyes 
tevékenység csak a környezetre kiterjedő, a terhelések környezeti kölcsönhatás vizsgálata szerint folytatható, illetve engedélyezhető.
(3)      A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat az alábbiak tartalmazzák:

Gip-1 jelű építési övezet                                              OTÉK               HÉSZ    
A kialakítható legkisebb telekterület méret                        -               K – 3000              m²
A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete              -                      50                  m 
A beépítési mód                                                                 -             szabadonálló           
A megengedett legnagyobb építménymagasság              -                      12,0*             m
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke           50                    50                  %
A zöldfelület legkisebb mértéke                                        25                    25                  %

*     a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, stb.)  magassága. Az indokoltségot az építési hatóság bírálja el.

 A Gip jelű építési övezetben az építési telkekre megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,5.

(4)      Építészeti – városképi követelmények:
           a.)      A fővonalak menti területekre városképi szempontból is igényesen kialakított (megtervezett)  létesítmények építhetők.
            b.)     Az épületet, vagy épületeket telken belül úgy kell elhelyezni, hogy azok a 6-os számú főút, a forgalmi, illetve a határoló utak felé ne alárendelt homlokzattal jelenjenek meg.
            c.)      A területen bódé, faház csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.
            d.)     Az utca felöli telekhatárokon csak minimum 30 cm magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,5-2,2 m közötti magasságú kerítés létesíthető.
            e.)      A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor fa telepítése számára területet kell biztosítani.
(5)      A lakóterületeken, vagy közvetlen szomszédságukban a környezetvédelmi követelményeket kielégítő, zavaró hatást nem keltő üzemek, üzemrészek helyükön maradhatnak.
(6)      A megengedettnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítéséhez építésügyi hatósági engedély csak abban az esetben adható, ha a fejlesztés kifejezetten a környezetszennyező hatás csökkentésére, vagy a munka- és környezetegészségügy, illetve az infrastruktúra színvonalának javítását célozza. Az üzemek akkor is bővíthetők, ha a bővítés a környezetet bizonyítottan javítja.
(7)      A meglévő nagyüzemek kisebb mértékű üzemekké történő osztása esetén legalább telekalakítási terv készítendő.
(8)      A szabályozási terven – az iparterületen belül jelölt véderdő sávokat (beültetési kötelezettség) az üzem köteles létesíteni az előírt szélességben. A telephelyek határai mentén – a telephely területén legalább 1 fasort nagy lombkoronát növesztő koros fa telepítésével kell létesíteni.
(9)      A személygépkocsi parkolást telken belül kell megoldani. A főbejárat közelében vendégparkolókat kell kialakítani. A parkolókat fásítani kell.
(10)A telek oldalhatárán álló, vagy attól 3 m-en belül álló épület határfalán létesíthető nyílásokra vonatkozóan az OTÉK 37.§ (4) pontja előírásait kell alkalmazni. Meglévő, fenti körülményeknek nem megfelelő épületnél – amennyiben telekhatár korrekcióval az oldalkert nem növelhető – a tűzrendészeti szakhatóság állásfoglalását kell kérni.